باغ تالار غزال
ظرفیت میهمان: تا 150 نفر
باغ تالار صدرا
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار سفید
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار سعادت
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار سروش
ظرفیت میهمان: تا 150 نفر
باغ تالار زمرد
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار ریورساید
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار روژه
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار رزا
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار دانش
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار خوبان
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار باران
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار الماس
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار آنیت
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار آرمان
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار آرشام
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان